baner dolny.jpg661de8bd17cfa940827d7d97cf512ab2
Aktualności Portal Mapa strony Galerie
Sprawy sądowe
25/09/2013
Administrator
 
 
 
 

Sprawa karna za znęcanie się nad rodziną

1. Znęcanie się nad rodziną (fizyczne lub psychiczne) jest przestępstwem ściganym z urzędu. Polega to na tym, że należy złożyć zawiadomienie, by policja lub prokurator rozpoczęli postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Zawiadomienia nie musi składać sama zainteresowana, ale każdy kto wie o popełnionym przestępstwie (np. członek rodziny, sąsiad)

2. Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie składa się do: Prokuratury Rejonowej najbliższej miejscu popełnienia przestępstwa (a nie tam, gdzie jest zameldowana ofiara) lub na komendzie policji. Zawiadomienie o przestępstwie najlepiej napisać i złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym w podane powyżej miejsca. Należy zrobić kopię skargi i poprosić o potwierdzenie, że została złożona. Jeśli została wysłana należy zachować dowód nadania.

Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie powinno zawierać:

 • Dokładny, ale bardzo zwięzły opis przebiegu zdarzeń,
 • Kto został poszkodowany, kto udzielił pomocy medycznej, jeśli była potrzebna,
 • Czy przemoc ma charakter ciągły, czy podobne zdarzenia miały już miejsce (kiedy?),
 • Czy przemocy towarzyszy nadużywanie alkoholu,
 • Kto widział/ mógł widzieć/słyszeć zdarzeń (świadkowie),
 • Czy została wezwana policja i kto interweniował, czy były wypełniona "Niebieska Karta",
 • Czy są jakieś materialne świadectwa zdarzenia (np. zaświadczenie lekarskie, zdjęcia, nagrania magnetofonowe itp.).

Pozew o alimenty

 •  Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego, do wydziału rodzinnego i nieletnich. Pozew jest ustawowo zwolniony od kosztów sądowych ! Do pozwu należy dołączyć: odpis skróconego aktu zawarcia małżeństwa, metryki urodzenia dzieci, zaświadczenie o zarobkach.

 • Z wnioskiem o alimenty można wystąpić w pozwie rozwodowym i wnieść o ich zabezpieczenie na czas trwania rozprawy. Należy podać wysokość alimentów, o które się wnosi. W pozwie należy podać wysokość swoich zarobków, oraz przedstawić zarobki i możliwości zarobkowe męża, a także określić potrzeby dzieci. Uwaga! Jeśli wcześniej wniosłaś sprawę o alimenty, a później o rozwód, to sprawa o alimenty zostanie zawieszona i dołączona do sprawy rozwodowej. W sądzie nie mogą równocześnie toczyć się dwa postępowania w tej samej sprawie. Korzystniej jest najpierw wnieść sprawę o alimenty, po zasądzeniu ich, wnieść sprawę o rozwód.

 • Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci wygasa dopiero wtedy, gdy dziecko nabywa zdolność do samodzielnego utrzymywania się (np. poprzez ukończone studia wyższe). Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, ono samo występuje o alimenty od osoby zobowiązanej do alimentacji. Jeśli dziecko na skutek wrodzonego lub nabytego kalectwa, nie jest w stanie samodzielnie zdobywać środków utrzymania, obowiązek alimentacyjny rodziców nigdy nie ustaje.

 •  Pozew o podwyższenie alimentów składa się do Sądu Rejonowego, do wydziału rodzinnego i nieletnich. Pozew jest ustawowo zwolniony od kosztów sądowych.

 • Egzekucja alimentów. Jeśli eks-małżonek uchyla się od płacenia zasądzonych alimentów, należy sprawę skierować do komornika. Komornik skieruje sprawę do zakładu pracy, gdzie z pensji eks-małżonka będą potrącane alimenty.

Uwagi:

1. Żądana kwota alimentów powinna wynosić 50% miesięcznych kosztów utrzymania dziecka.
2. Powództwo jest nieodpłatne.
3. W uzasadnieniu należy opisać inne ewentualne wydatki oraz potrzeby związane z utrzymaniem dziecka i w miarę możliwości udokumentować to zaświadczeniem, rachunkiem lub w inny sposób.

Alimenty od byłego małżonka
Zakres obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami zależy, od tego, czy i które z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa:
 •  Rozwód bez orzekania o winie - obowiązek alimentacyjny jest identyczny w stosunku do każdego małżonka przez okres 5 lat od chwili orzeczenia rozwodu. Aby móc wystąpić o alimenty należy udowodnić, że pozostaje się w niedostatku.
 • Rozwód z orzeczeniem o winie:
- małżonek wyłącznie winny rozkładowi małżeństwa nie może żądać alimentów od małżonka niewinnego, nawet gdyby popadł w skrajny niedostatek i nie mógł sam się utrzymać;
- małżonek, który nie jest winny rozkładu pożycia, może żądać alimentów nawet wtedy, gdy rozwód spowodował jedynie znaczne pogorszenie jego sytuacji życiowej (nie jest to ograniczone żadnym terminem).

Rozwód

1. O rozwód może wystąpić każdy z małżonków, jeśli nastąpił trwały rozkład pożycia

2. Pozew rozwodowy w dwóch egzemplarzach należy skierować do Sądu Okręgowego, Wydziału Cywilnego - biuro podawcze (trzeci egzemplarz pozwu powód powinien zostawić sobie). Pozew musi być złożony w okręgu, w którym ostatnio mieszkało małżeństwo pod warunkiem, że wciąż jest tam zameldowana powód. Gdyby powód zmienił miejsce zameldowania pozew należałoby złożyć w miejscu zameldowania pozwanego.

3. Pozew powinien zawierać:

 •   dane osobowe powoda (osoba występująca o rozwód) i pozwanego
 •   prośbę o rozwiązanie małżeństwa (z winy pozwanego lub bez orzekania o winie)
 •   uzasadnienie wniosku o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód; należy wykazać, że nastąpił zupełny i   trwały rozkład pożycia małżeńskiego
 •   wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego rodzica i sprawowanie opieki nad dziećmi przez  drugiego rodzica, z miejscem pobytu dzieci u drugiego rodzica
 •   wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci
 •   wniosek do sądu o podział majątku lub rozstrzygnięcie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
 •   można też wystąpić z wnioskiem o wyeksmitowanie pozwanego z zajmowanego mieszkania.


Uwaga! W przypadku orzeczenia o winie pozwanego w rozkładzie pożycia małżeńskiego - eksmisja na podstawie art. 38 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego)

Uwaga! Pozew nie musi być napisany przez adwokata, może napisać go samodzielnie osoba zainteresowana.


4. Do pozwu należy dołączyć:

 •    odpis skróconych aktów urodzenia dzieci
 •    odpis skróconego aktu zawarcia małżeństwa
 •    zaświadczenie o dochodach osoby wnoszącej powództwo

Uwaga! Do każdego dodatkowego egzemplarza pozwu można dołączyć komplet powielonych załączników lecz nie jest to konieczne.

5. Wstępne koszty rozwodu

 •  osoba, która składa pozew musi zapłacić tzw. wpis tymczasowy (jeśli ma ona trudną sytuację sąd może zwolnić ją z opłaty ewentualnie rozłożyć ją na dogodne raty)
 •  jeśli sąd uzna winnym całkowitego rozkładu pożycia osobę pozwaną, to zostanie ona obciążona całkowitymi kosztami sądowymi ( również opłatą wpisową)

Uwagi:

1. W przypadku gdy stawiennictwo pozwanego napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, można dodatkowo wnieść w pozwie o zaniechanie przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego.
2. Niestawiennictwo pozwanego, powiadomionego o terminie rozprawy, wywoła wydanie wyroku zaocznego.
3. Eksmisja pozwanego na podstawie art. 38 jest możliwa wyłącznie z mieszkań kwaterunkowych oraz spółdzielczych o statucie loka­torskim.
4. Świadkami w sprawie o rozwód nie mogą być niepełnoletnie dzieci stron.
5. W toku postępowania rozwodowego można zgłosić wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego w przedmiocie ustalenia sposobu korzystania z mieszkania przez strony do czasu uprawom­ocnienia wyroku rozwodowego.
6. W powództwie rozwodowym można zgłosić wniosek o podział majątku, jednak praktyka wskazuje, że lepsze jest uregulowanie tej kwestii po rozwodzie, w drodze osobistego powództwa wniesionego do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego.
7. Powództwo o eksmisję dla sprawcy znęcania się nad rodziną można wystosować osobno, po zapadnięciu wyroku rozwodowego, za dowód podając dodatkowo akta przesłuchania, wyrok rozwodowy z określe­niem winy pozwanego w rozkładzie pożycia małżeńskiego w kwalifikowanej postaci znęcania się nad powódką (rodziną).

 


Separacja

1. Od 16 grudnia 1999 roku można żądać separacji;
2. O separację może wystąpić każdy z małżonków, jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia (przy rozwodzie rozkład musi być trwały);
3. Separacja rodzi takie same skutki jak rozwód, z tą różnicą, że małżeństwo istnieje nadal, nie można więc zawrzeć nowego związku, ani wrócić do poprzedniego nazwiska;
4. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej;
5. Jeżeli wymagają tego względy słuszności , małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy;
6. Jeśli jeden z małżonków zażąda separacji, a drugi rozwodu, i żądanie jest to uzasadnione, sąd orzeknie rozwód;
7. Pierwszą instancją dla separacji jest (tak jak rozwód) są Sądy Okręgowe.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
tel.jpg8c9ecdf53a1f56658e98b142f49e1fe4
loga portal.jpg2a1bfa443a9e5f9d504427d9fc586aa5
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0