zespol.jpg527751e29c2b4cd3d2c580b30e7312b1
Aktualności Portal Mapa strony Galerie
Przepisy Prawne
25/09/2013
Administrator
 
 
 
 

 

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM !!!


PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA: 

art. 207 k.k.*


§ 1. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawiania wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub § 2 jest targnięcie sie pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawiania wolności od lat 2 do lat 12.

art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)*.

art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie na następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.
art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki prze nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.


* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

**ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.

 

 

Ważne akty prawne, związane są z tematyką przemocy domowej


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493) pobierz »

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13 lipca 2010 r., Nr 125, poz. 842) pobierz »

Zarządzenie nr 1313 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"pobierz »

Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty"pobierz »


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. 209, poz. 1245) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 
pobierz »

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.II.2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., nr 50. poz. 259) pobierz »

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( Dz. U. nr 28, poz. 146) pobierz »

Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie pobierz »

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997rpobierz »

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997rpobierz »

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.    pobierz 
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
tel.jpg744b9398c09325d77d235561f50c8539
loga portal.jpgef5c121f05eb46dc6c1fcebb1dc33cf6
pomoc.jpg455d075476a4fd70d8cd4acb78c06976
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0