baner dolny.jpg8efdab78e697c1c1d1a87f706276b80c
Aktualności Portal Mapa strony Galerie
Regulacje prawne
05/07/2013
Anna Zubko
 
 
 
 

 

 

W przepisach ustawy o przemocy w rodzinie ustawodawca zamieścił preambułę wskazując w niej, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka: „Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje (…);

 

Zgodnie z ustawą (w dotychczasowych i znowelizowanym brzmieniu wynikającym z przepisu art. 2 ust. 2. ustawy), przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny (tj. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy osób najbliższych takich jak: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

 

WAŻNE!

Przepis art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, w tym przypadku przemocy w rodzinie, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję.

 

Zgodnie zaś z przepisem art. 304 §2 kodeksu postępowania karnego, osoby które w związku ze swą działalnością w rodzinie (np. pedagodzy szkolni, nauczyciele, lekarze pediatrzy) dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Zasada ta jest także powtórzona w przepisie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

  • Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
  • Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.05.180.1493) znowelizowana ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010.125.842) osoba dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo do następujących form pomocy (Art.3):

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

  • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
  • interwencji kryzysowej i wsparcia;
  • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określił, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, uwzględniając przydatność zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

WAŻNE: wg nowelizacji prawa ofiara przemocy domowej ma prawo nie tylko do ogólnego wsparcia – w tym kryzysowego, psychologicznego, prawnego itd., ale także do bezpłatnej obdukcji lekarskiej, a także może żądać, aby sąd zobowiązał sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania wspólnie zajmowanego.

 

Przepisy znowelizowanej ustawy nakładają na jednostki samorządowe (gmina, powiat, województwo) nowe obowiązki w zakresie opracowania i realizacji lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym – poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
tel.jpgc7672b36c20ef196c3a89dc008693e10
loga portal.jpgb835755daa2265872afd62c0773dcdd4
pomoc.jpgae0a7087f7021941dcbd4b210ebea539
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0