zespol.jpg78e23409c46db9f3073b64f8320053ad
Aktualności Portal Mapa strony Galerie
Nieodpłatna pomoc prawna
11/03/2019
Anna Zubko
2057
 
 
 
 

Masz problem? Nie stać Cię na poradę prawną? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, całkowicie za darmo!

Na terenie Dąbrowy Górniczej działa 5 punktów, w których mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia. Pomoc udzielana jest np. w kwestiach odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy, dotyczących emerytur, trudności ze spłatą długów, egzekucją komorniczą, sprawach alimentacyjnych i innych. Doradcy obywatelscy pomagają i informują o możliwości uzyskania zasiłków czy sposobach postępowania w przypadku eksmisji. Prawnicy zatrudnieni w punktach podpowiadają m.in. jak rozwiązać różnego typu problemy prawne, sporządzają projekty pism (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach).

Osobom, których nie stać na zapłacenie za poradę, na podstawie znowelizowanych w tym roku przepisów dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc taka udzielana jest bezpłatnie. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego oświadczenia i wcześniejsza telefoniczna rejestracja – 32 262 61 43.

****

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej osobą uprawnioną do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ww. ustawy „Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.”.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
1. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej porad udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub radcowski.
2. W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poradnictwo świadczy doradca, spełniający wymogi określone w art. 11 ust 3a ww. ustawy.
3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
4. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu.
5. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa sporządzanej przez starostę.
6. Udzielenie informacji, o której mowa w pkt 5, może polegać również na przekazaniu oferty jednostki nieodpłatnego poradnictwa, w formie karty informacyjnej poradnictwa.

Zobacz materiał filmowy zrealizowany przez telewizję Telpol

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
tel.jpg915fcfbdbda3e1142c685acf948ce387
loga portal.jpg24d3425d2aa54793933ace9c95cbbd3a
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0